Kunstgræs & miljø

Vidste du at?…

Der tilføres i gennemsnit 2.200 kg granulat (genfyld) årligt pr. bane. Dette tal varierer kraftigt fra bane til bane – afhængigt af vedligeholdelsesindsatsen.

Størsteparten af det årlige genfyld erstatter ikke materiale, der forsvinder fra banen.

Cirka 66-87% af behovet for genfyld skyldes nemlig kompaktering (dvs. den naturlige sammenpresning af gummigranulatet). Dét kan umiddelbart lyde af meget, men 10 års kompaktering i denne størrelsesorden vil kun øge lagtykkelsen på kunstgræsbanen med 3-5 mm. Kompakteringen kan således være svær at se med det blotte øje.

Tab via afsætning på spillernes sko og tøj udgør i gennemsnit i alt ca. 40 kg årligt pr. bane. Dette tab vil ende enten i renseanlæg, f.eks. fra vaskemaskiner, eller blive fejet op til affaldsforbrænding i bl.a. omklædningsrum. Dette vil resultere i en udledning af gummigranulat til vandmiljøet på max. 0,8 kg årligt pr. bane.

Gummigranulat, der afledes med vand fra banen, vil ende i renseanlæg, regnvandsbassiner eller som direkte udledning. Dette vil resultere i en udledning til vandmiljøet på 1,4-28 kg årligt pr. bane.

I Danmark viser en undersøgelse, at der er gjort mange tiltag for at undgå spredning af gummigranulat til miljøet – i form af indhegning, nedsivning og lukkede brønde. For Danmarks vedkommende kan det derfor forventes, at udledningen til vandmiljøet vil ligge i den lave ende af intervallet 2,5-36 kg årligt pr. bane.

Til sammenligning tilfører slid fra skosåler ud fra teoretiske beregninger mellem 10 og 260 tons mikroplast til vandmiljøet om året.

Andre kilder til udledning af mikroplast til vandmiljøet er bl.a. slid fra bildæk, partikler fra maling, vask af syntetisk tøj samt plejeprodukter.

Klimaeffekten ved genanvendelse af udtjente dæk til gummigranulat

Så længe vi mennesker kører i biler med dæk – og her stiger den samlede mængde af kørsel hvert år – så vil der overalt i verden være behov for at bortskaffe eller recirkulere store mængder gummi fra bildæk (såkaldte End-of-Life Tyres – forkortet ELT).

Hvert år bliver der på verdensplan kasseret ca. 20 mio. tons bildæk – svarende til godt 5 mio. dæk om dagen. Der er flere muligheder for at komme den store mængde dæk til livs. Man kan forbrænde dækkene i f.eks. cementværker, grave dem ned eller genanvende dem. Genanvendelse af dækkene er den mindst klimabelastende måde at skille sig af med dækkene på; og med Genan-teknologien er det 90% af et dæk, der kan genbruges.

For hvert ton dæk, der genbruges ved hjælp af Genan-teknologien i stedet for at blive forbrændt, spares miljøet for udledning af minimum 1,1 ton CO2. Og for hvert ton af f.eks. gummigranulat i kunstgræs, hvor gummi fra udtjente bildæk anvendes i stedet for syntetisk gummi (EPDM) eller termoplastisk gummi (TPE), spares miljøet for 1,6 tons CO2.

I EU forbrændes over 1 mio. tons bildæk hvert år. Det er spild af gode ressourcer og råmateriale, og det ville kunne spare miljøet for en betydelig mængde udledt CO2, hvis dækkene i stedet blev genanvendt.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Adresse

Hedagervej 90, 5270 Odense

Følg os på

Besøg vores samarbejdspartnere