VVS Fyn Arena i Morud danner rammen om ny filterteknologi.

I juni 2013 tog NKI, som hoved-entreprenør i samarbejde med en særdeles kompetent bru­gergruppe fra Morud Idrætsforening, første spadestik, med anlæggelsen af et topmoderne kunstgræsanlæg på stadionbanen ved hallen.

Tilladelser til afledning af dræn fra banen var givet af Nordfyns Kommune på basis af afled­ningsmålinger fra en helt identisk belægning, installeret året før i Tårup ved Nyborg.

Når der arbejdes med kunstgræsbaner, ser man på, hvad der afledes af metaller (primært zink) fra det sorte gummi, som anvendes til ”perfor­mance” indfyld i banen, og banen i Morud ( og Tårup) er konstrueret efter de mest bæredygti­ge principper i forhold til belægning, som var til rådighed.

På trods af de identiske elementer i de to ba­ner, viste målingerne i Morud af der afledtes over 100 gange mere zink fra banen i Morud end tilfældet var hos Tårup.

Afledningen af den store mængde zink blev tilskrevet, at der i Morud står et galvaniseret stålhegn rundt om banen. Et element som sta­dig ikke kræver tilladelse, ej heller tænkes særligt grundigt ind i de kunstgræsanlæg vi laver nu for andre kommuner. Problematikken med afledning fra kunstgræsbaner tilskrives stadig kun indfyldsmaterialerne, på trods af at der fra et galvaniseret hegn kan afledes en markant højere mængde af zink end tilfældet nogensinde vil være for mængden, der kan af­ledes fra selve banen.

Nordfyns Kommunes miljøsagsbehandler gik konstruktivt ind i en dialog omkring en løs­ning af problemet, og i fællesskab med kom­munen og Morud IF fik vi mulighed for at etablere en prototype på et filter, udviklet del­vist efter andre principper for biologisk rensning.

Bag målet, mod åen blev der etableret et filter, hvor resultaterne var så lovende, at NKI fik støtte fra Innovationsf ond en til udvikling af et kommercielt brugbart filter og den meget om­fattende dokumentation, som der kræves i ud­viklingsprocessen.

V2 af filteret er nu færdigudviklet og installe­ret under supervision af Teknologisk Institut, som har været vidensleverandør på projektet.

I kraft af at der i Morud er anlagt et dræn, som samler alt vand op, og ikke nedsiver, er der fuld styring på vandet fra banen, og i dag føres alt drænvand gennem filtrene, som er installe­ret i Morud, som det allerførste sted i landet og i verden.

Filteret er udviklet til adsorbering af alle me­taller i drænvandet samt opsamling af mikrop­last i drænvandet. Dermed kan det, med rette, siges at vandet som afdrænes fra VVS Fyn Arena i Morud, nu er af samme kvalitet som f.eks. regnvand.

Alternativet til et drænfilter ville, i dette tilfæl­de være, at der f.eks. skulle omlægges til spil­devandsanlæg, hvilket ville give Morud IF væsentlige meromkostninger i form af tilslut­nings- og afledningsaf gift.
Der er derfor en stor glæde, at NKI og LB Wa­tertech har haft mulighed for at udvikle en ny filterteknologi i samarbejde med klubben, som kommer til at gavne, ikke bare lokalt, men også fremadrettet, til bæredygtige løsninger til af dræning af befæstede arealer og opsamling af mikroplast i drænvand.

 

Med venlig hilsen

NKI – Nordisk Kunstgræs
Lars Offenbach Poulsen